میدان های بی دلیل تان را جمع کنید.

میدان کوچک وسط خیابان را برداشته اند. میدانی که مجسمه نداشت و  آنقدر بودنش بی اهمیت و دلیل بود که حتی یادم نمی آید نماد وسطش چه شکلی بود و چه جنسی داشت. مسیر یکطرفه ی قسمتی از خیابان که از همین میدان شروع می شد و به بزرگراه یادگار می رسید را هم برعکس کرده اند. برای من که هر روز همین مسیرم بود و مجبور بودم آن یک تکه ی کوتاه را ورود ممنوع بروم و خلاف کنم، این اتفاق بسیار خوشایندی است. حالا مدتی است که بدون اضطراب و عذاب وجدان راهم را می روم و از خیابان باریک می پیچم توی بزرگراه و لبخند می زنم به روزهای پیش روی زنی که بی هیچ حسرتی از مقابل کارگران کلنگ به دست عبور کرده و  ایمان دارد به رفتن و می داند زخم ها ترمیم شدنی اند...

/ 0 نظر / 29 بازدید