همیشه راهی هست...

1- مجبورم دنده عقب بگیرم و کوچه را برگردم. چند ماشیبن خلاف آمده اند و کوچه قفل شده است. بنگاهی سر کوچه می گوید چرا داری برمی گردی؟ راه که مال توست. به کوچه نگاه می کنم که ده دوازده ماشین تویش گیر کرده اند. دلم می خواهد ازش بپرسم کدام راه؟ راهی نیست که مال من باشد یا مال دیگران. راهی که نمی شود در آن حرکت کرد به چه دردی می خورد؟ من که از کوچه بیرون می روم، خیابان اصلی هم برای چند دقیقه ترافیک می شود. راه کوچه باز می شود. من می گذارم دنده یک و قبل از اینکه پدال گاز را فشار بدهم با اشاره ی سر و لبخند از راننده ی پرشیای پشت سرم تشکر می کنم.

2- مزدای سیاه چنان با سرعت می پیچد جلویم که یک لحظه مجبور می شوم بکوبم روی ترمز. ویراژ می دهد و می رود. پسرکم با عصبانیت می گوید که چرا بوق نزده ام برایش؟ می گوید باید بوق می زدم و حالیش می کردم که بد رانندگی می کند. لبخند می زنم. چطور می توانم به کسی که آنطور دیوانه و باسرعت از کنارم رد شده چیزی حالی کنم. بوق زدن برای کسی که با خودش قرار گذاشته چیزی نفهمد، فایده ای ندارد. دست پسرک را نوازش می کنم و راهم را می روم.

3- هر چقدر می گیرم سمت گاردریل، پراید درب و داغان کناری ام فرمانش را کج می کند سمت من. بوق می زنم برایش که متوجه شود دارد مسیر مرا محدود می کند. او هم اشاره می کند که دارد راه مستقیم خودش را می رود. ترافیک سنگین است و ماشیبن ها کیپ تا کیپ هم ایستاده اند. شیشه را پایین می کشم و با لبخند گاردریل را نشانش می دهم. عذرخواهی می کند و فرمانش را کمی می گیرد سمت راست.

4- چند ماشین چراغ زرد چهارراه را رعایت نکرده اند و حالا چراغ سبز و قرمز  هر دو مسیر قاطی شده و چهارراه بند آمده. پلیسی هم در کار نیست که راه را باز کند. بعضی راننده ها هم که خواسته اند مثلا زرنگ بازی دربیاورند و با کج کردن فرمان مسیری برای خودشان پیدا کنند، گند زده اند به راه و بی نظم ترش کرده اند. زنگ می زنم به 110 و نشانی را می دهم. به چند دقیقه نمی کشد که پلیس موتوار سوار می رسد و کم کم راه باز می شود.

5-  من آدم بوق زدن و هوار کشیدن و دست توی هوا تکان دادن نیستم. من راهم را هر طور شده پیدا می کنم و می روم. نمی مانم و دست به یقه با هیچکس نمی شوم. مانیفست زندگی من این است که درجا نزنم اما حواسم هم باشد که دچار توهم رفتن هم نباشم و یک روز نرسم به زنی که از خودش و راه های رفته اش دلگیر است.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید