خانه اش خانه باشد..

پسرکم باید برای علومش تحقیقی درباره ی یک جانور و لانه اش بنویسد.  دایره المعارف جانورانش را ورق می زند و خرچنگ گوشه گیر قرمز را انتخاب می کند. بعد می رود سراغ گوگل. روی کاغذ می نویسد: خرچنگ گوشه گیر درون صدف زندگی می کند و بزرگ تر که می شود می گردد و صدفی بزرگ تر برای خودش پیدا می کند. بعد می پرسد: پس بچه هایش را کجا نگه می دارد؟ جوابش را نمی دانم. گوگل هم نمی داند. پسرک دوباره می پرسد: اصلا چرا اسمش گوشه گیر است؟ باز هم جوابش را نه من می دانم و نه گوگل. پسرک از تحقیقش راضی نیست. می گوید اگر فرصت داشت جانور دیگری را انتخاب می کرد. جانوری که خانه اش خانه باشد و جای گوشه گیری به بچه هایش چیزهای زیاد یاد بدهد... 

/ 0 نظر / 29 بازدید