گناه چشمان من نیست

اگر دعای تو مستجاب نمی شود.

اگرخدا

 بی خیال بردن خیال تو از دل من است.

اگرهنوز عاشق توام.

                    *********

برایت

نه از زنگ خانه ام مینویسم

که هفته هاست خودش را به نشنیدن زده

نه از درب چوبی

که تمام روز در چارچوبش زار میزند

نه حتی از روسری سپیدم

که روی سر این تابستان لعنتی

چروک می شود.

حتی از سکوت مفصل انگشتانم هم حرفی نمی زنم

فقط...

یادت نرود

من هنوز شاعر توام

همان هشت حرفی همیشه دلتنگ.