روزهایم فدای تو

خاطرت آسوده ماه من!

می روم

و دیگر هیچگاه

در سیاهی چشمانت آفتابی نمی شوم.