به طعم کال شعرهای من

نگاه نکن

به وقت گیلاسهای باغ

باید همین روزها

از راه برسی