از روزی که رفته ای

نه این در چوبی روی پاشنه اش چرخیده است

نه حتی زمین حول مدارش.

برگرد

و

بگذار

من دورت بگردم.