من

مثل همیشه

ته تمام خنده هایم

سه نقطه می گذارم.

تو

مثل همیشه

یادت می رود

ته دلتنگی های من

فقط یک نقطه بگذاری.