می خواهم

دیوار اتاقم را

سرگرم کنم

با نقشه هایی بزرگ

از قاره هایی که ندیده است.

نگاه هم نمی کند.

تنها قاب عکس کوچکی میخواهد

از قاره ششمی

که خاطره اش را

لابلای درزهایش پنهان کرده است.