روحم را حجامت کرده ام

تا کمی از غلظت گناهانش کم بشود.

به عیادتم بیا

کمی مهربانی برایم بیاور

و بگذار نحسی اینروزها

از سرمان برود.

چشمان من

اقیانوس آرام هم که باشند

بی جذر و مد نگاهت

کفاف اینهمه دلتنگی را نمی دهند.