قلبم را

زیر آفتاب داغ سومین ظهر تابستان

پهن می کنم.

سردش نمی شود

حتی اگر سکوتت

تا آخرین شب زمستان طول بکشد.

               ****************

گریه نکرده ام!

نگاهت را از قاب چشمانم شسته ام

مژه هایم تر شده اند.