با دلم قرار گذاشته ام برایت بیقراری نکند

یادت که می آید

یادش می رود!

                  ****************

گاهی تلنگری بزن به خوابهایم!

دیوانه ها چشمهایشان را بسته اند

ترا نمی بینند!