یادش بخیر

زمستانی که یخ دلم را آب کرد

و من ماهی رودخانه ات شدم.

باید بزرگ شویم!

اینروزها که تابستان گرم خداحافظی با بهار شده است

ماهی کوچک

مدام بهانه دریا میگیرد.