قدری آهسته تر مهربانم!

دلم میخواهد دوستت دارم گفتن هایت

بارش یکریز بارانی باشد که خواب هیچ پرنده ای را خیس نمیکند.

من از رگبارهای عاشقانه گریزانم!