١-از دست رفته ام!

اینرا از دستانت دانستم

که بی نوازشی

از سر دلتنگیهایم رد شدند.

 

2-توبه نمیکنم

تنها تنم را با تمام تمناهای زنانه اش تا میکنم

و میچپانم داخل چمدان کوچکم که گوشه اتاق بیتاب رفتن است.

به نظرم

157 سانتیمتر قد و 54 کیلو وزن

ابعاد خوبی باشد برای عاشق تو بودن!