تمام عمر

فاعل ساده ای بودم

برای فعلهایی ساده و جمله هایی ساده

که خلاصه زندگیم بودند.

اینروزها

عاشق ساده ای شده ام

برای فعلهایی ساده و جمله هایی ساده

که شرح زندگیم شده اند.