زیر سرم که هستی دلت از هر وقت دیگه ای تنگ تر میشه...

وقتی از شدت ضعف حتی نشسته نمی تونی نمازتو تموم کنی دنیا از هر وقت دیگه ای کوچیک تر میشه...

اما خبر به احتضار افتادن دوست جوونتو که میشنوی دیگه کوچیکی و تنگی دنیا و دل تو برات بی معناست...دنیا همون بهتر که بایسته وقتی اینهمه بی انصافه...

پی نوشت:برای دختر جوان و معصومی که همه بودنش رو سرطان ازش گرفته و روزهای خیلی سختی رو میگذرونه دعا کنید لطفا!