خیالت را

سپرده ام به دست زنی

که کپی صفحه اول شناسنامه ام را همیشه در کیف دستی اش نگاه میدارد.

میترسم

در دستان این کودک بی حواس ترک بخورد!