تمام آرزوهایم

کنج چشمانت نشسته اند.

باران که گرفت

پلکهایت را چتری کن برای دلخوشیهای من!

               ****************

نگاه نارسم را

از شاخه های درخت توت می آویزم

و منتظر میمانم

تا ظهر چشمانت از راه برسد.

           ****************

آنگونه نگاهم کن

که تنها کمی دلم را بلرزانی!

من از سونامی چشمانت می ترسم!