آبستن شده ام از عشق

وچشمانم

ویار باران کرده است.

کجاست برق نگاهت؟!