هرچقدر هم چشمانم را باز و بسته کنم بی فایده است .
تقدیر تشنه من
خیسی لبهایت را
جرعه جرعه نوشیده است.
تو بگو
برای سرودن چشمانت
چند صفحه از عمرم را ورق بزنم خوب است؟!

          **********************************                        
طفره می روم از عشق.
بی فایده است.
تو لابلای تمام ذرات تنم
رسوب کرده ای.

          **********************************
جاذبه نگاهت
هوایی ام می کند.
چشمانت را ببند!
دلم کمی قرار می خواهد
میان بازوان مردانه ات.