1- تمام امروز به احوال پرسی ابرها گذشت .
فردا که بیاید
 دلتنگی هایم را به آفتاب خواهم گفت.


2-گیسوانت شاخه های جوان درختان را می مانند
روسری قرمزت را که برداری
دنیا سبزتر خواهد شد.